Fundacja "Ja też mam marzenia"

jatezmammarzenia5 

Celami fundacji są m.in. prowadzenie działalności społecznie użytecznej, skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele te dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

1. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania, a także realizacji innych celów statutowych.

2. Inicjowania i popierania wszelkiej aktywności lokalnej społeczności, w tym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację m.in.:

  •    imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkami, a także imprez świątecznych i innych
  •    festynów sportowo- rekreacyjno- integracyjnych
  •    zawodów i turniejów sportowych
  •    kiermaszów, koncertów, występów itp.

3. Popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

4. Propagowania oraz promocji działań związanych z integracją pokoleniową, wewnątrz oraz międzypokoleniową.

5. Promocji i organizacji wolontariatu wśród lokalnej społeczności.

6. Działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych i instytucji, w tym szkół, których cele statutowe są zbieżne z działalnością fundacji.

7. Organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz młodzieży w formach kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych i sportowych, zjazdów, zielonych szkół itp.

8. Tworzenia warunków oraz promowania wraz ze wspieraniem programów i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu i atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych- rekreacja, sport.

9. Tworzenia równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym rakże z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem itp.

 

 

Współpracujemy z:

   API2  BEST2  CAR2  CSO2  EKO2  FAKR2  GP2  
   Husq2  IBIS2  LIME2  MERC2  NB2  NEW2  NOSA2  
     PP2  PUF2  QUER2  REM2  WISN2    
© KTSportEvents 2018- projekt Smart-Owl.pl
Projekt smart-owl.pl | 2018